gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар

           На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 68. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној дана 03. априла 2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         У Одлуци о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2014) у члану 15. мења се став 2. који гласи:

         ''Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине врши функцију носиоца израде планских докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, решава захтеве за објекте чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке и издаје информацију о локацији у складу са законом. Одељење издаје извештај о испуњености услова катастарске парцеле да буде одређена као земљиште за редовну употребу објеката и услове за грађевинску парцелу.''

         У истом члану 15. Одлуке после става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:

         ''Одељење спроводи обједињену процедуру, која обухвата: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; вођење поступка прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; вођење поступка за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издвање локацијских услова, грађевинске дозволе и потребне дозволе из њихове надлежности; обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи. Надлежни орган спроводи процедуру и у случајевима издавања решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., ...145/2014).

         Одељење води регистар обједињене процедуре.''

         Досадашњи ставови 3-9. овог члана постају ставови 5-11.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 010-4/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81