gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар

 На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон), и чланова 40. и 94. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 11/2009, 11/2013, 15/2015 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 31. седници од 03. априла 2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         У Одлуци о месним заједницама на територији општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 14/2013), члан 24. мења се и гласи:

         ''Статутом месне заједнице ближе се прописују назив органа за спровођење избора, његов састав, поступак избора за чланове савета месне заједнице у делу који није регулисан овог Одлуком, као и заштита изборног права''.

 

Члан 2.

          Члан 25. мења се и гласи:

          ''Право предлагања кандидата за члана савета месне заједнице има најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице.

          Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана савета месне заједнице.

          Право предлагања кандидата имају и регистроване политичке партије и друге регистроване организације који могу предложити највише онолико кандидата колико се бира чланова савета месне заједнице.

          Предлагање кандидата врши се на прописаним обрасцима.

          Изборна комисија издаје предлагачу потврду о дану и тачном часу подношења кандидатуре.

          Предлог кандидата доставља се надлежном органу за спровођење избора, најкасније 15 дана од дана одређеног за изборе.

          Изборна комисија разматра кандидатуре према редоследу подношења.

          На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих предложених кандидата који испуњавају услове, година њиховог рођења и занимање.

          Редослед кандидата на гласачком листићу одређује се према редоследу потврђених кандидатура.''

 

Члан 3.

          Месне заједнице дужне су да ускладе своје статуте у року од 8 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

          Уколико месне заједнице не ускладе статуте у року из става 1. Овог члана, примењиваће се непосредно одредбе ове Одлуке.

 

Члан 4.

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 015-1/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81