gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар

 На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закона, 116/2008-др.закон, 92/2011 и 99/2011-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на својој 31. седници одржаној дана 03. априла 2015. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

        У Одлуци о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 11/2008, 18/2008, ... 12/2013-испр.), у члану 2. став 1. тачка 5. мења се и гласи:

        ''5. награде и бонуси утврђени од стране Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, у складу са законом.''

 

Члан 2.

        Члан 4. мења се и гласи:

        ''Коефицијент за обрачун и исплату плата изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручност.''

 

Члан 3.

        Члан 5. мења се и гласи:

        ''Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица су следећи:

-       7,74 за председника општине,

-       7,74 за заменика председника општине,

-       7,74 за председника Скупштине општине,

-       5,00 за заменика председника Скупштине општине,

-       23,86 за секретара Скупштине општине,

-       23,86 за начелника Општинске управе,

-       23,86 за заменика начелника Општинске управе,

-       3,90 за члана Општинског већа.

          Председник Општине има право на увећање коефицијента по основу овлашћења везаних за буџет општине, у складу са прописима.

          Коефицијент за обрачун и исплатуплата секретара Скупштине општине, начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе увећава се за 30% по основу руковођења.''

 

Члан 4.

          Члан 6. мења се и гласи:

          ''Висина накнаде за рад изабраних, именованих и постављених лица који се не налазе на сталном раду у општини Алибунар утврдиће се посебним решењем комисије Скупштине општине надлежне за кадровска питања и радне односе у складу са законом.''

 

Члан 5.

          Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 12-11/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81