gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поверавању послова пољочувара Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 31. седници одржаној дана 03. априла 2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ПОЉОЧУВАРА

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

Члан 1.

        Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар поверава се обављање послова пољочувара.

 

Члан 2.

         Услови и начин обављања послова регулисаће се уговором који ће закључити председник општине у име општине Алибунар и директор ЈКП ''Универзал'' Алибунар.

 

Члан 3.

          За обављање послова из члана 1. Ове Одлуке обезбедиће се финансијска средства из буџета општине Алибунар, сходно Одлуци о буџету.

          Ради обављања послова из члана 1. Ове Одлуке ЈКП ''Универзал'' Алибунар повериће се путничка возила намењена за рад пољочувара. Услови и начин поверавања регулисаће се уговором који ће закључити Општина Алибунар и ЈКП ''Универзал'' Алибунар.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 023-5/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81