gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

          На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на иницијативу Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, на 31. седници од 03. априла 2015. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА

 

1.     Разрешава се Дајана Петров функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице, именована из реда представника оснивача.

2.     Именује се Милан Словић на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице, из реда представника оснивача.

3.     Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 03. априла 2015. године.

4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-6/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81