gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању чланова Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

 На основу члана 60. Став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 31. седници одржаној дана 03. априла 2015. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

1.     Именује се Ливиус Трифу из Алибунара за члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.

2.     Именује се Дорика Цветковић из Алибунара за члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.

3.     Мандат новоизабраних чланова почиње да тече од дана именовања, односно од 03. априла 2015. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.

4.     Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-50/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81