gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Статута ЈКП ''Универзал'' Алибунар

 На основу члана 4. Став 2. Закона о јавним предузећа (''Сл.лист РС'' број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), на основу члана 45. Статута ЈКП ''Универзал'' а у складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП ''Универзал'' Алибунар бр. 360/15 од 20.03.2015., Надзорни одбор ЈКП ''Универзал'' на својој седници одржаној 02.04.2015. доноси

 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

Члан 1.

        У Статуту Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар број 661/13 од 06. августа 2013 године, у члану 11. став 2. додају се алинеје 50. и 51. које гласе:

''-    33.11 – Поправка металних производа

-       42.11 – Изградња путева и аутопутева.''

        У истом члану додаје се став 3. који гласи:

        ''Јавно комунално предузеће може се бавити пословима зоохигијене.''

        После става 3. додаје се став 4. који гласи:

        ''Запослени у Јаввном комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара.''

        Постојећи ставови 3. и 4. постају ставови 5. и 6.

 

Члан 2.

        У члану 20. став 3. мења се и гласи:

        ''Јавно комунално предузеће не може отуђити пословни простор седишта предузећа и пословни простор седишта огранака.''

 

Члан 3.

        После члана 54. додаје се члан 54а. који гласи:

        ''Предузеће има заменика директора кога, на предлог директора, именује надзорни одбор предузећа, из реда запослених у предузећу.

         У погледу услова за именовање заменика директора мора испуњавати исте услове за именовање као и директор.

         Заменик директора замењује директора у случају његове одсутности, обавља послове које му повери директор или надзорни одбор.''

 

Члан 4.

         Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Алибунар.

 

Члан 5.

         Одлука ступа на снаггу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈКП ''Универзал'' Алибунар а примењиваће се од дана доношења решења о давању сагласности од стране Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 6.

         Одлуку објавити на огласној табли ЈКП ''Универзал'' Алибунар и у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''УНИВЕРЗАЛ''

АЛИБУНАР

Деловодни број: 400/15

Датум: 02.04.2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81