gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изради Плана детаљне регулације са планом парцелације за комплекс Земљорадничке задруге ''Хора'' из Владимировца

Скупштина општине Алибунар, наосновучланова 46. Закона о планирању и изградњи ("Службенигласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14), Урбанистичког плана насеља Владимировац ("Службенилистопштина Алибунар" број 3/93), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине Алибунар" бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 29/2012 и 9/2014), а по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-149/15-06 од 06. новембра 2015. године, на 38. седници одржаној дана20.новембра 2015. године, доноси
 
О Д Л У КУ
ОизрадиПланадетаљнерегулације са планом парцелације за комплекс Земљорадничке задруге „Хора" из Владимировца
 
I. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
 
Члан 1.
ПриступасеизрадиПланадетаљнерегулације комплекса са планом парцелације за комплекс земљорадничке задруге „Хора" из Владимировца (1753 к.о. Владимировац) и дела улице Омладинска парцела топ. број 1851 к.о. Владимировац у насељеном месту Владимировац.
 
II. ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ
 
Члан 2.
Комплекс Земљорадничке задруге „Хора“  налази се најужној страни насеља, на месту укрштања улица Омладинска и Доловачки пут.
Парцела 1851 к.о. Владимировац, представља површину јавне намене, односно улицу Омладинска. На делу ове парцеле треба формирати посебну катастарску парцелу која ће да испуњава услове за грађевинску парцелу за потребе накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе за  изграђене пословне објекте инвеститора Земљорадничка задруга „Хора“ из Владимировца.
Парцела 1753 к.о. Владимировац представља остало грађевинско земљиште – грађевинску парцелу у приватној својини, укупне површине од 281м².
Оквирне границе обухвата планског документа одређене су следећим катастарским парцелама:
·         Са северне стране граница обухвата плана прати границу између парцеле 1741 и парцеле 1851, границу између парцеле 1670 и 1851;
·         Са западне стране иде границом парцеле 1851 и парцелом православног гробља;
·         Са јужне стране иде границом грађевинског подручја до тачке у којој се укршата са међом парцеле 1753, обухвата парцелу топ.број 1753 и даље иде границом између парцела 1754/1 и 1851 и парцеле 1755 и 1851;
·         Са источне стране прати границу између парцеле 1851 – улица Омладинска и парцеле 1780 - улица Доловачки пут и обухвата целу парцелу 1851;
·         Од тачке тромеђе граница иде замишљена линија која је под правим углом на наспрамну међу парцеле 1851 и даље прати границу парцеле 1851 до почетне тачке описа, где се граница обухвата плана завршава ( приказано је на графичком прилогу предлога Одлуке). Ова замишљена линија дели парцелу 1851 на два дела од којих се један део, који обухвата изграђене објекте комплекса, детаљније разрађује овим планом.
У наведеном обухвату Плана детаљније ће се разрадити комплекс изграђених објеката комплекса Земљорадничке задруге „Хора“ из Владимировца.
            Графички прилози плана као и Пројекат геодетског обележавања на основу којег ће се решавати нова парцелација треба да прикаже целу парцелу 1851 – парцела улице Омладинска на основу података које има Служба за катастар непокретности Алибунар.
Оквирна површина обухвата Плана је око 1.00 ха, укључујући и непосредно утицајно окружење.
 
III. УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА
 
Члан 3.
Законски основ је члан 27. Закона о планирању и изградњи ("Службенигласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14) и плански основ је Урбанистички план насеља Владимировац ("Службенилист општине Алибунар" број 3/93) и Правилник о општим правилима парцелације и регулације («Службени гласник РС» број 22/2015).  
На основу наведеног Планског акта, комплекс ваге са пратећим садржајима, за потребекомплекса З.З. "Хора" налази се у стамбеној зони насеља, али због изградње наведених објеката на делу јавне површине, мора се израдити План детаљне регулације. За израду Плана Детаљне регулације, неопходна је израда катастарско-топографског плана са планом подземних водова, само за део у обухвату Плана који се детаљније разрађује.
                       
IV. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТА ПРОСТОРА
 
                                                                                  Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима унапређења начина коришћења расположивог грађевинског земљишта у складу са планираном наменом и саобраћајним положајем конкретне локације уз смањивање негативног утицаја на животну средину уз поштовање стандарда безбедности и економске исплативости.
 
V. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
 
Члан 5.
Израдом Плана детаљне регулације стварају се услови за успостављање нове регулације дела улице Омладинска у насељеном месту Владимировац, формирање нове грађевинске парцеле, накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за изграђене пословне објекте комплекса Земљорадничке задруге „Хора“ у Владимировцу као и услови за планску изградњу нових објеката за потребе унапређења пословности и обављања делатности Земљорадничке задруге „Хора“ из Владимировца.
 
VI. КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
 
Члан 6.
У обухвату Плана планиратидве целине, једна целина обухватиће површине и објекте јавне намене а друга целина обухватиће граћевинско земљиште намењено легализацији изграђених пословних објеката и изградњи нових пословних објеката потребних за обављање делатности Земљорадничке задруге.  
Основна концепција планирања је несметано коришћење и уређење обе целине, и целине површине јавне намене и целине осталог грађевинског земљишта, односно грађевинске парцеле које користи Земљорадничка задруга „Хора“. 
 
VII. РОК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
 
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 3 месеца од дана доношења Одлуке.
Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације је 30 дана од дана усвајања ове Одлуке.
 
VIII. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОКВИРНОМ ПРОЦЕНОМ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
 
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује финансијер – ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ХОРА" Владимировац, са седиштем у улици Екмечић Богдана бр.4. Оквирна процена потребних средстава за израду овог плана је 250 000,00 динара.
На основу Одлуке Председника Општине Алибунар број 464-1/04-04 од 20. 01. 2004. године Земљорадничка задруга „ХОРА“ је закључила Уговор о давању замљишта у закуп број 27/2004 од 02.02.2004. године са Јавним предузећем „Станоградња“ из Алибунара, на период од 30 година и прихваћена је обавеза израде све потребне просторно-планске документације, услова, пројеката и сагласности које су потребне за легализацију изграђених објеката, како је наведено у члану 5 овог Уговора. Накнаду за закуп земљишта у износу од 72 000,00 динара, која је утврђена чланом 4 Уговора, Земљорадничка задруга „ХОРА“ је измирила у целости.
 
IX. МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА
                                                                   
Члан 9.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Алибунар у складу са чланом 47 став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службенигласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14).
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Алибунар поверава израду Плана правном лицу Д.О.О. за архитектуру и урбанизам ''BLOCKART из Панчева које испуњава услове за израду планских докумената а у свему према члану 47. став 2.  Закона о планирању и изградњи ("Службенигласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14). Д.О.О. за архитектуру и урбанизам ''BLOCKART из Панчеваје закључио Уговор и изради Плана детаљне регулације са  Земљорадничком задругом „ХОРА“ број ПДР-240/15.
Нацрт Плана детаљне регулације излаже се на Јавни увид, и то у службеним просторијама Општинске управе Алибунар, у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
 
X. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЛИ НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
 
Члан 10.
Финансијер израде плана прибавио је од Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Алибунар, Решење број 04-501-27/2015 од 15.10.2015. године да није потребна израда стратешке процене утицаја плана на животну средину.
                                                                   
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 350-28/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
Председница Скупштине

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81