gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о снабдевању водом на територији општине Алибунар

На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС“, бр. 88/2011),члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2015 и 37/2015 ) и  члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 38. седници одржаној дана 20. новембра2015. године доноси
 
 
ОДЛУКУ
О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
                                                                
Члан 1.
Овом одлуком прописују се: услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде на територији општине Алибунар, начин обезбеђивања континуитета у снабдевању водом, права и обавезе предузећа које обавља ову комуналну делатност, права и обавезе корисника, начин утврђивања и наплате цене за испоручену воду, начин поступања овлашћеног органа општине у случају прекида испоруке воде због непредвиђених околности или штрајка, посебни случајеви у којима се може ускратити испорука воде, коришћење воде у јавне сврхе, надзор, као и друга питања од значаја за ову област.
 
Снабдевање
 
Члан 2.
Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.
Снабдевање корисника водом врши се из јавног водовода и из јавних чесми прикључених на јавни водовод.
 
Јавни водовод и јавне чесме
 
Члан 3.
Под јавним водоводом подразумевају се системи за снабдевање водом за пиће који имају уређена и заштићена изворишта, каптажу, резервоар и водоводну мрежу у насељеним местима на територији општине Алибунар.
Подручје на коме се налази извориште мора бити заштићено на начин утврђен важећим прописима.
Под јавним чесмама подразумевају се посебни водни објекти који служе за снабдевање водом порикључених на јавни водовод.
 
Поверавање послова
 
Члан 4.
Послови пречишћавања и дистрибуције воде, као и одржавање јавног водовода из члана 3. став 1., поверени су Јавном комуналном предузећу "Универзал" Алибунар (у даљем тексту: ЈКП).
 
Корисници
 
Члан 5.
Корисницима, у смислу ове одлуке, сматрају се физичка и правна лица чији су објекти прикључени на јавни водовод, на прописан начин, као и лица којима је одобрен привремени водоводни прикључак (у даљем тексту: корисници).
 
Комунална инфраструктура и инсталација корисника
 
Члан 6.
Комунална инфраструктура (јавни водовод) је систем за водоснабдевање водом за пиће и друге потребе, који има каптажу, црпну станицу, резервоар, уређај за прераду односно пречишћавање воде и водоводну мрежу, укључујући и главни мерни инструмент.
Инсталација корисника (“кућни’’ водовод) су сви уређаји од главног мерног инструмента укључујући и точеће место.
 
Вода из јавног водовода и јавних чесми
 
Члан 7.
Вода из јавног водовода и јавних чесми не сме да садржи материје шкодљиве за здравље изнад прописаних граница, а у погледу физичких, хемијских, биолошко-бактериолошких, вирусолошких и радиолошких својстава, мора одговарати условима прописаним законом и прописима донетим на основу закона.
 
II  СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ИЗ ЈАВНОГ ВОДОВОДА
 
Водоводни прикључак
 
Члан 8.
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод (у даљем тексту: водоводни прикључак), који може бити трајни и привремени.
Водоводни прикључак почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер (шахта) са водомером.
Документацију за  водоводни  прикључак израђује ЈКП.
 
Грађевинска парцела и водоводни прикључак
 
Члан 9.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан водоводни прикључак.
Уколико се на једној грађевинској парцели налази објекат који има раздвојене целине, односно уколико се налазе два или више легално изграђених објеката, могуће је раздвајање водоводног прикључка (водоводних инсталација) и постављање засебних водомера у склоништу.
Захтев за раздвајање водоводног прикључка подноси се ЈКП у писменој форми, уз прибављену сагласност корисника сваке целине односно сваког објекта.
Раздвајање водоводног прикључка ће се извршити након утврђивања стања на водомеру и измирења евентуалног дуга. Изузетно од става 1. овог члана, ЈКП може дозволити више водоводних прикључака на једној грађевинској парцели, под условом да то не угрожава исправно функционисање јавног водовода и под условом да ЈКП утврди да су прикључци неопходни, ради несметаног снабдевања водом корисника или уредног мерења потрошње воде.
 
Одобрења за прикључење
 
Члан 10.
Одобрење за прикључење издаје се на захтев корисника објекта.
Прикључење објекта на јавни водовод врши се на основу одобрења за прикључење, које решењем издаје Општинска управа, Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Одељење).
 
Захтев за издавање одобрења за прикључење
 
Члан 11.
Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се подношењем захтева Одељењу. 
Поступак је регулисан Законом о планирању и изградњи (Обједињена процедура) и Одлуком о комуналном уређењу општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2015).
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о плаћању накнаде, односно таксе за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.
Надлежни орган упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са захтевом из става 1. овог члана, у року од три радна дана од дана пријема тог захтева.
Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом,одобрењем за иузвиђење радова  и пројектом за извођење, ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.
ЈКП Универзал је у обавези да достави услове за пројектовање и прикључење у оквиру обједињене процедуре. 
Услови за пројектовање треба да садрже податке о изграђеној водоводној мрежи, положају цеви, материјал од којег су постављене цеви, дубина на којој су постављене и могућности израде прикључка и на ком месту , на којој дубини од каквих цеви и ког пречника као и о месту изградње склоништа за водомер, да ли у оквиру парцеле или на површини јавне намене. Услови за прикључење треба да садрже да прикључење може да се изврши само на основу поднетог захтева надлежном општинском органу, после извршеног прегледа надлежног лица из ЈКП да је склониште изведено према условима за пројектовање и кад се приложи доказ о уплаћеној такси.
 
Привремени водоводни прикључак
 
Члан 12.
Привремени водоводни прикључак, може се одобрити у следећим случајевима:
 • за водоснабдевање градилишта стамбеног или пословног објекта (у даљем тексту: градилишни прикључак);
 • за мање монтажне објекте постављене на јавној површини, у складу са одобрењем
 • надлежног органа издатим на основу посебне одлуке;
 • за изградњу и одржавање јавних зелених површина;
 • за потребе одржавања већих спортских и културних манифестација;
 • за водоснабдевање објекта који се користи за становање (осим објеката који се у складу са законом не могу легализовати), за који је поднет захтев за легализацију, уз доказ о поднетом захтеву за легализацију објекта.
Водоснабдевање путем привременог водоводног прикључка може трајати најдуже до истека рока за привођење земљишта намени, до правноснажног окончања поступка легализације, до истека рока на који је одобрено постављање мањег монтажног објекта односно до завршетка трајања манифестације.
Одобрење за привремени водоводни прикључак даје ЈКП на основу захтева који подноси инвеститор објекта и испоштованих услова надлежног органа.
Међусобни односи за коришћење привременог водоводног прикључка уређују се уговором.
 
Градилишни прикључак
 
Члан 13.
Привремени водоводни прикључак, који је одобрен као градилишни прикључак, може постати трајни водоводни прикључак пошто инвеститор прибави одобрење за прикључење, на начин утврђен овом одлуком и под условом да ЈКП утврди техничку исправност инсталације.
 
Прикључење на јавни водовод
 
Члан 14.
Прикључење на јавни водовод врши искључиво ЈКП.
Трошкове изградње водоводног прикључка и склоништа за водомер (шахте) сноси корисник.
 
Бесправно прикључење
 
Члан 15.
У случају бесправног прикључења на јавни водовод (без прибављеног одобрења), ЈКП ће, по налогу комуналног инспектора, искључити бесправни водоводни прикључак. Поновно прикључење извршиће се пошто корисник исходује ваљан правни основ за прикључење на јавни водовод, изврши откопавање места прикључења и добије позитивно мишљење ЈКП.
Трошкове искључења и друге трошкове који настану као резултат бесправног прикључења на водоводну мрежу, сноси корисник бесправног прикључка.
 
Водомер
 
Члан 16.
Сваки водоводни прикључак мора да има водомер, који се поставља у засебно склониште лоцирано према добијеним условима од ЈКП.
Склониште за водомер мора да буде израђено према условима ЈКП-а,да се одржава тако да је увек чисто и приступачно, суво и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и крађе.
О одржавању склоништа за водомер стара се корисник, скупштина зграде односно савет зграде.
 
Водомер у заједничким просторијама
 
Члан 17.
Изузетно од одредбе члана 16. став 1. ове одлуке, када се грађевинска и регулациона линијапоклапају, склониште за водомер може се поставити и у заједничким просторијама или на јавној површини, према условима које утврђује ЈКП.
 
Водомер за пословни простор и стамбене зграде
 
Члан 18.
Корисник пословног простора дужан је да о свом трошку обезбеди постављање посебног водомера за пословни простор.
Код изградње стамбених зграда потребно је обезбедити да свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који мора бити у заједничким просторијама а који уграђује искључиво ЈКП.
Кумулативна потрошња воде стамбене зграде мериће се преко заједничког водомера, постављеног у склоништу за водомер.
Код надградње и реконструкције стамбених зграда водоснабдевање нових стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера.
 
Пломбирање
 
Члан 19.
Положај водомера на водоводном прикључку обезбеђује ЈКП његовим пломбирањем у смеру стрелице на водомеру.
 
Водомер као засебна мерна јединица
 
Члан 20.
Сваки водомер чини засебну мерну јединицу.
Уколико корисник не изврши раздвајање стамбеног и пословног дела објекта, утрошак воде обрачунаваће се и наплаћивати по тарифи која је повољнија за ЈКП и регулисан међусобним уговором са корисником.
 
Баждарење
 
Члан 21.
Водомер се баждари на начин прописан законом.
Ради баждарења водомера, ЈКП врши замену постојећег са одговарајућим баждареним водомером.
Трошкове баждарења и замене водомера сноси корисник кроз редован рачун.
 
Захтев за испитивање исправности
 
Члан 22.
Корисник може да поднесе писмен захтев ЈКП за испитивање исправности водомера на водоводном прикључку.
ЈКП је дужно да у року од 10 дана, од дана пријема захтева водомер достави на испитивање овлашћеној установи.
Ако се установи да је водомер неисправан, ЈКП је дужно да исправи рачун за воду, а количину испоручене воде обрачуна по просечној дневној потрошњи за исти период у претходној години или за период по извршеној замени водомера.
Трошкове испитивања водомера сноси ЈКП, осим у случају ако се установи да је водомер исправан, тада је ове трошкове дужан да сноси подносилац захтева.
 
Фиксни трошкови по водомеру
 
Члан 23.
У циљу обезбеђивања средстава за редовно одржавање, поправку и баждарење водомера за стамбене јединице које имају појединачне водомере, утврђује се категорија фиксних трошкова по водомеру.
У стамбеним зградама, које имају један водомер, утврђени износ фиксних трошкова дели се равномерно на све стамбене јединице у тој згради.
Висину фиксних трошкова из става 1. и 2. овог члана предлаже у ценовнику ЈКП, уз сагласност Општинске  већа.
 
Затварање вентила
 
Члан 24.
Затварање вентила за довод воде на прикључку испред водомера може извршити само ЈКП.
Изузетно, у случају квара на водомеру или вентила иза водомера затварање вентила може извршити корисник, о чему је дужан да обавести ЈКП.
ЈКП је дужно да, по пријему обавештења, предузме мере за отклањање квара.
 
 
 
Забрањене радње
 
Члан 25.
Забрањено је:
1) самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, или без одговарајуће техничке документације;
2) повезивање водоводних инсталација објекта прикљученог на јавни водовод са водоводним инсталацијама и уређајима, који добијају воду из индивидуалних изворишта;
3) уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера;
4) прикључивање водоводне инсталације објекта на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка;
5) на било који начин оштећивати инсталације и објекте јавног водовода;
6) директно повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без водоводног прикључка;
7) повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без мерног инструмента у водоводном прикључку;
8) окретање водомера у супротном смеру од пројектованог;
9) оштећење и скидање пломбе на водоводном прикључку.
10) Неовлашћено коришћење и пуњење воде са хидраната без дозволе Предузећа.
 
Права и обавезе ЈКП
 
Члан 26.
Обавезе ЈКП су да:
 • непрекидно, свих 24 часа дневно, обезбеди корисницима довољну количину воде;
 • непрекидно обезбеђује хигијенски исправну воду у смислу члана 6. ове одлуке, чију исправност контролишу  овлашћене организације и установе;
 • непрекидно одржава у исправном стању уређаје и постројења јавног водовода;
 • врши прикључење на јавни водовод ако су испуњени сви услови у складу са овом одлуком и посебним прописима;
 • обезбеђује испоруку воде у јавне сврхе;
 • о планираним радовима на одржавању јавног водовода обавести кориснике;
 • очитава водомере у складу са овом одлуком.
 
Инвестициона изградња, реконструкција и одржавање
 
Члан 27.
Послове инвестиционе изградње, реконструкције и одржавања уличне водоводне мреже искључиво врши ЈКП.
Трошкове одржавања водоводне мреже до водомера корисника сноси ЈКП.
Ради одржавања и реконструкције мреже водовода, ЈКП је овлашћен да привремено искључи кориснике са мреже.
 
Права и обавезе корисника
 
Члан 28.
Корисник је дужан да:
 • да користи комуналну услугу на начин којим се не ометају други корисници и не угрожава животна средина односно не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.
 • плати надокнаду за прикључак, из које  ће између осталог и извршити набавка мерног инструмента. 
 • изгради склониште за водомер (шахт) према типу који одреди ЈКП;
 • обезбеди несметан приступ склоништу за водомер односно  мерни инструмент смести у шахт, тако да исти буде доступан за очитавање.
 • водоводне инсталације и водомер у свом објекту одржава у исправном стању;
 • у року од 24 часа пријави квар на прикључку водовода, водомеру и вентилу испред водомера ЈКП-у;
 • измири обавезе за утрошену воду у утврђеном року;
 • плати утрошену воду, у случају квара мерног уређаја, према аконтацији утврђеној на основу задње тромесечне потрошње.
 • се у случају отежаног водоснабдевања у свему придржава мера ограничења потрошње;
 • омогући ЈКП преглед и контролу унутрашњих инсталација, када се оцени да неисправност  унутрашњих инсталација утиче на уредно водоснабдевање.
Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера.
Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру, корисник је дужан да пријави ЈКП у року од 3 дана од дана утврђених сметњи, нестанка или оштећења. ЈКП је дужно да одмах по пријему обавештења, а најкасније у року од 7 дана доведе у исправно стање или угради нови, о трошку корисника.
 
Обавеза достављања података
 
Члан 29.
У стамбеној згради са више корисника на истом водоводном прикључку, сваки нови корисник је дужан да поред писмене пријаве коришћења воде, достави ЈКП податке о броју чланова домаћинства.
Корисник трајног и привременог водоводног прикључка дужан је да ЈКП одјави коришћење воде по истеку рока на који је одобрен привремени прикључак, по престанку потребе за коришћењем воде, или услед промене власника односно корисника.
Када корисник услуга водоснабдевања у стамбеним зградама, не изврши пријаву коришћења услуга водоснабдевања и не достави податке о броју чланова домаћинства, обрачун накнаде за утрошену воду извршиће се према познатим подацима, а уколико не одјави потрошњу воде услед престанка потребе, сноси све трошкове који настану као последица таквог нечињења.
Након писмене пријаве односно одјаве коришћења услуга водоснабдевања, ЈКП је дужно да скине водомер, с тим да претходно изврши његово очитавање и евидентирање стања бројила у присуству корисника, као и да својим знаком осигура вентил испред водомера.
 
Остваривање права на штрајк
 
Члан 30.
Запослени у ЈКП немају право учешћа у штрајку ако не обезбеде минимум процеса рада, којим се обезбеђује сигурност у снабдевању корисника водом.
Минимум процеса рада у смислу става 1. овог члана подразумева:
 • непрекидно обезбеђивање довољне количине хигијенски исправне воде и
 • непрекидно одржавање уређаја и постројења јавног водовода у исправном стању.
Поступање у случају отежаног снабдевања или прекида у снабдевању корисника
 
Члан 31.
Ако у систему функционисања јавног водовода наступи отежано снабдевање или делимични, односно потпуни прекид у снабдевању корисника водом, који је изазван већим кваром на објектима, уређајима и постројењима јавног водовода, временским приликама или у случају више силе, ЈКП је дужно да предузме мере на отклањању узрока поремећаја. О предузетим мерама ЈКП је дужно да одмах извести Општинску управу.
Општинска управа може, у случају из претходног става, донети наредбу којом одређује мере ограничења потрошње воде, као и мере за отклањање настале ситуације.
 
Отежано снабдевање, делимични односно потпуни прекид у снабдевању
 
Члан 32.
У случају отежаног снабдевања или делимичног, односно потпуног прекида у снабдевању водом, које није могуће отклонити у року од 24 часа, нужне потребе појединих корисника задовољиће се из јавних чесми и доставом воде цистернама, по следећем редоследу:
 • гашење пожара,
 • потребе одбране,
 • здравствене установе,
 • васпитно-образовне установе,
 • предузећа која се баве производњом прехрамбених производа,
 • предузећа која се баве сточарством,
 • угоститељска предузећа и
 • остали корисници.
О начину, условима и могућностима за задовољење потребе за водом, у смислу претходног става, стараће се ЈКП.
У случају више силе (елементарне непогоде, прекид испоруке енергента за рад постројења, епидемије, хаварије на цевоводима...), односно већих техничких сметњи (кварови на цевоводу од изворишта, пумпним станицама, резервоарима, уколико кварови нису могли бити предвиђени или спречени) обавезе вршиоца комуналне делатности (ЈКП) престају.
 
Обавеза обавештавања о прекиду у снабдевању
 
Члан 33.
Ако би до отежаног снабдевања односно прекида у снабдевању водом дошло због већих радова који су планирани да се изведу на одржавању и реконструкцији мреже јавног водовода, ЈКП је дужно да о планираним радовима, као и о дужини њиховог трајања, обавести кориснике путем средстава јавног информисања, најкасније 24 часа пре почетка извођења радова.
            Уколико ЈКП Универзал правовремено обавести на начин наведен у претходном ставу предвидиву и оправдану обуставу дистрибуције воде, не одговара за насталу штету којој је узрок прекид дистрибуције воде.
 
Посебни случајеви у којима се може ускратити испорука воде
 
Члан 34.
Снабдевање водом привремено ће се ускратити кориснику (у даљем тексту: привремено искључење) у случајевима:
1) уколико изврши прикључење водоводних инсталација на јавни водовод супротно техничким условима и другим посебним прописима и одредбама ове одлуке;
2) уколико не одржава водоводне инсталације и склониште за водомер не учини приступачним за ЈКП;
3) ако је шахт неприступачан или загађен;
4) ако је прикључак извршен испред мерног уређаја;
5) ако настане квар на инсталацији корисника;
6) ако уследи одјава коришћења услуге корисника;
7) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен;
8) уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно изведени прикључак по налазу и техничким условима ЈКП;
9) ако је стање водоводних инсталација и водомерног склоништа такво да угрожава хигијенску и здравствену исправност у јавном водоводу и сигурност суседних објеката или угрожава здравље људи;
10) ако корисник не плати  два узаступна рачуна   за испоручену воду;
11) ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера односно другом врстом директног прикључка на јавни водовод без водомера;
12) ако су водоводне инсталације које су спојене на јавни водовод повезане са инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта;
13) ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или другог објекта;
14) код недозвољених радњи као што су окретање водомера у супротном смеру, оштећења и скидања пломбе постављене од стране ЈКП.
Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво, укључујући искључење на уличној водоводној мрежи.
ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави писмену  опомену и остави му рок у којем је дужан да испуни своје обавезе односно отклони недостатке.
Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП.
Искључења са водоводне мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих је искључење извршено.
 
Привремено искључење корисника
 
Члан 35.
О привременом искључењу корисника обавезно се сачињава записник.
Поступак привременог искључења корисника са водоводне мреже може се  се уредити и  општим актом ЈКП, у складу са овом одлуком.
 
Поновно прикључење корисника
 
Члан 36.
ЈКП је дужно да изврши поновно прикључење корисника у року од 2 дана, од дана подношења доказа о испуњењу обавезе, као и уплате трошкова искључења и поновног прикључења.
 
III  КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ
 
Коришћење воде
 
Члан 37.
Под коришћењем воде у јавне сврхе сматра се коришћење воде за гашење пожара, за јавне чесме и фонтане, прање и поливање улица, заливање зелених површина, као и за јавне манифестације од значаја за општину.
Услови коришћења воде и начин плаћања утврђују се уговором закљученим између ЈКП и Општине.
 
Ватрогасне јединице
 
Члан 38.
Ватрогасне јединице имају право да се снабдевају водом из свих уличних хидраната, ако воду користе за гашење пожара.
Трошкове коришћења воде у сврху из става 1. овог члана, сноси Општина.
 
 
     IV  ЦЕНА ВОДЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
 
Плаћање и цена воде
 
Члан 39.
Корисник плаћа утрошену воду.
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси ЈКП уз сагласност Општинског  већа.
Промене цене воде одрђене су чланом 41 .закона о комуналним делатностима.
Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.
Цена воде се одређује према m³ утрошене воде.
Цена се плаћа по обрачуну или аконтационо.
Аконтационо се плаћа у случају више силе, квара на водомеру и сл. и то утврђивањем задње тромесечне потрошње.
Обрачун се мора доставити најкасније до петог у месецу.
 
Елементи за образовање цене
 
Члан 40.
Елементи за образовање цене воде су:
 • утрошена количина изражена у m³,
 • вредност средстава ангажованих за производњу 1 m³ воде,
 • обим и квалитет уложеног рада,
 • висина материјалних трошкова у производњи и дистрибуцији према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова,
 • врста прикључка (стамбених, пословних и повлашћених корисника),
 • други елементи за утврђивање цене воде.
 
Очитавање водомера
 
Члан 41.
Очитавање водомера врше овлашћени радници ЈКП по правилу у једнаким временским интервалима, а најмање два пута годишње уз присуство корисника.
Ванредно очитавање водомера обавезно се врши код промене цене воде и на писмени захтев корисника.
 
Обавеза корисника
 
Члан 42.
Обавеза корисника је да омогући овлашћеном раднику ЈКП очитавање водомера, односно учини приступачним склониште водомера и водомер.
Ако због пропуста корисника не може да се изврши очитавање водомера, овлашћени радник ЈКП ће оставити писмено обавештење са назначењем дана и часа очитавања водомера.
Уколико у накнадном року не буде створена могућност за очитавање бројача водомера, утрошак ће се одредити сходно одредби члана 42. ове одлуке.
                                                                                                           
Утврђивање количине утрошене воде
 
Члан 43.
У случају када се путем водомера не може утврдити количина утрошене воде, потрошња ће се утврдити на основу просечне потрошње у периоду од 6 месеци који претходе последњем очитавању.
Ако не постоје поуздани подаци о просечној потрошњи, количина воде за месечни обрачун утврђује се у висини од 5 m³ по члану домаћинства.
 
Мерење потрошње
 
Члан 44.
Водомер служи за мерење потрошње воде једног корисника.
Корисници засебних водомера у објектима у којима су у све стамбене и пословне јединице уграђени засебни водомери дужни су да плаћају и део потрошене воде са заједничког водомера тј. разлику између збира потрошене количине воде преко свих засебних водомера и прочитаног стања са заједничког водомера, на једнаке делове.
 
Израчунавање количине утрошене воде
 
Члан 45.
Количина утрошене воде израчунава се према разлици у стању бројача водомера на крају и на почетку обрачунског периода.
Код обрачуна утрошене воде обрачунавају се само цели m³.
Водомер са ког се врши очитавање мора имати доказ о извршеној контроли (пломбу).
 
Контрола очитавања водомера
 
Члан 46.
ЈКП је дужно да, на писмени захтев корисника, изврши контролу очитавања водомера.
 
Плаћање
 
Члан 47.
Корисник је дужан да плати утрошену количину воде у року од 15 дана од дана испостављања рачуна.
Уколико је закупац пословног простора корисник услуге водоснабдевања, за обавезе закупца објекта, по основу рачуна за утрошену воду, солидарно одговара закуподавац.
 
Пријава промене корисника
 
Члан 48.
Сваку промену корисника, у смислу ове одлуке, нови корисник је дужан да пријави ЈКП, уз приказивање доказа о правном основу коришћења објекта.
У случају не поступања по одредби из става 1. овог члана, као корисник се сматра лице које је у време поступка наплате власник објекта који је прикључен на водоводну мрежу.
 
Корисници у стамбеним зградама
 
Члан 49.
Корисници у стамбеним зградама, по правилу, утрошену воду плаћају путем појединчног рачуна за утрошену воду за сваког корисника у стамбеној згради, под условом да ЈКП-у  претходно доставе списак корисника станова у стамбеној згради са бројем чланова.
Сваку промену корисника стамбене јединице и броја чланова у стамбеној јединици, корисник је дужан да пријави ЈКП односно овлашћеном лицу (уколико постоји), одмах након настанка промене, најкасније до 20. у месецу
Уколико се кривицом корисника стамбене јединице, односно овлашћеног лица, подаци у смислу ставе 2. овог члана, не доставе или се не доставе благовремено, те се из тог разлога корекција не може извршити за текући месец, корекција ће бити извршена почев од наредног месеца.
 
Члан 50.
Потрошња воде корисника у стамбеној згради обрачунава се тако што се укупна потрошња подели на кориснике станова у зависности од броја чланова њиховог домаћинства.
Уколико корисник услуга односно овлашћено лице не достави тачне податке о корисницима стамбених јединица, укупна потрошња у стамбеној згради поделиће се бројем корисника за које су достављени подаци.
 
Члан 51.
Корисник је дужан да измири обавезе за утрошену воду и у случају повећане потрошње до које је дошло отицањем воде услед квара иза водомера или немарности корисника.
 
Самовласно прикључење, прикључак без водомера и неисправни водомер
 
Члан 52.
ЈКП ће извршити наплату воде по текућим ценама, у случају коришћења воде самовласним прикључењем водоводних објеката и инсталација на водоводну мрежу, без одобрења надлежног органа.
Код прикључка без водомера или преко неисправног водомера, ЈКП ће извршити обрачун и наплату воде према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину дана уз примену цене воде за кориснике пословних објеката.
 
V  НАДЗОР
 
Члан 53.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1) контролише и налаже решењем да ли се испорука воде врши на начин прописан Законом о комуналним делатностима и овом одлуком;
2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица.
На решење комуналног инспектора може се уложити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
 
Члан 54.
Одржавање комуналног реда у области снабдевања водом врши комунална инспекција и изриче мандатне казне прописане овом одлуком.
 
VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 55.
Новчаном казном на лицу места (мандатна казна) у износу од 20.000 динара казниће се за прекршај правно лице, а предузетник у износу од 10.000 динара, ако се прикључи на јавни водовод супротно одредбама ове одлуке, или скине пломбу са водомера.
За прекршај из претходног става казниће се на лицу места и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места и физичко лице новчаном казном у износу од 2.500 динара.
 
Члан 56.
Новчаном казном од 5.000 динара до 200.000 динара казниће се за прекршај ЈКП ако:
1) по писменом обавештењу корисника не предузме мере на отклањању оштећења на водомеру или на вентилу испред водомера (чл. 23. ове одлуке),
2) се не придржава обавеза утврђених у члану 25. ове одлуке,
3) у случају штрајка запослених не обезбеди минимум процеса рада утврђен у члану 31. ове одлуке,
4) у случају отежаног снабдевања или делимичног односно потпуног прекида у снабдевању не поступи на начин утврђен у члану 29. и 30. ове одлуке,
5) на време не обавести кориснике о планираном прекиду у снабдевању водом у смислу члана 31. ове одлуке,
6) привремено искључи корисника супротно одредбама члана 33. и 34. ове одлуке,
7) поново не прикључи корисника на начин утврђен у члану 35. ове одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈКП новчаном казном у износу од 250 до 10.000 динара.
 
Члан 57.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај корисник – правно лице ако:
1) врши затварање водоводне инсталација супротно члану 25. ове одлуке, услед чега други корисници остају без могућности коришћења воде;
2) учини неку од забрањених радњи из члана 26. ове одлуке;
3) не изгради склониште за водомер према типу који одреди ЈКП (члан 29.);
4) се у случају отежаног водоснабдевања не придржава наређених мера (члан 32. став 2. ове одлуке);
5) не омогући ЈКП очитавање водомера односно учини приступачним склониште водомера и водомер (члан 43. ове одлуке).
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 250 до 10.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 2.500 до 100.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од 250 до 10.000 динара.
 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 58.
Општи акт из члана 36. ове Одлуке, ЈКП ће донети у року од 15 дана од дана ступања на снагуове одлуке.
 
Члан 59.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу општина Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-69/2015-06
Датум: 20. новембар 2015.године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81