gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/41
  • Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  на 38. седници одржаној дана 20. новембра 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
  1. Именује се Јарослав Оргован за члана Комисија за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
  2. Мандат новоименовоаног члана трајаће најдуже до истека мандата Комисије, а почиње да тече од дана именовања, односно од 20. новембра 2015. године.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-195/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81