gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допунама Одлуке о радном времену привредних субјеката на територији општине Алибунар

На основу чланa 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007и 83/2014-др.закон) и члана 40. алинеја 18. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 37. седници одржаној дана 12. октобра 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
У Одлуци о радном времену привредних субјеката на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2015), у члану 7. после става 3. додају се нови ставови 4, 5. и 6. који гласе:
''Угоститељски објекти који су отворени и пружају угоститељске услуге сагласно члану 4. ове Одлуке, могу емитовати музику или приређивати музички програм дуже него што је прописано претходним ставом овог члана, али морају престати са емитовањем музике или приређивањем музичког програма један сат пре завршетка продуженог радног времена.
Одобрење за емитовање музике или приређивање музичког програма у дужем трајању даје се уз одобрење за продужено радно време, које издаје надлежни орган општине из члана 4. ове Одлуке.
Из оправданих разлога, који се могу односити на примену еколошких прописа, прописа о контроли изложености буци и сл., орган општине из претходног става може одобрити само продужење радног времена, али ускратити сагласност за продужено емитовање музике или приређивање музичког програма, што је дужан да посебно образложи.''
 
Члан 2.
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 130-19/2015-06
Датум: 12. октобар 2015.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81