gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености у корист ПД ''Електровојводина'' Д.О.О. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 37. седници одржаној дана 12. октобра 2015. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
У КОРИСТ ПД ''ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА'' Д.О.О НОВИ САД –
''ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈА ПАНЧЕВО'' ИЗ ПАНЧЕВА
 
       1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за постављање кабловског вода 20kV, цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радовау дужини од 859 метара инвеститору Регионални центар ''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, ул. М. Обреновића  бр.6, на следећим парцелама у к.о.Алибунар:
-           број катастарске парцеле 2391/1, земљиште у грађевинском подручју, у заједничкој својини Републике Србије (право коришћења Општина Алибунар) и ЈП ''Путеви Србије'', површине 02 hа 12а 39m2;
-           број катастарске парцеле 1182/1, земљиште у грађевинском подручју у заједничкој својини Републике Србије (право коришћења Општина Алибунар) и ЈП ''Путеви Србије'', површине 01 hа 84а 37m2;
-           број катастарске парцеле 2393, земљиште у грађевинском подручју у заједничкој својини Републике Србије (право коришћења Општина Алибунар) и ЈП ''Путеви Србије'', површине 04 hа 07а 81m2;
-           број катастарске парцеле 2399, земљиште у грађевинском подручју у својини Републике Србије (право коришћења Општина Алибунар), површине 04 hа 15а 11m2;
-           број катастарске парцеле 1184, земљиште у грађевинском подручју у својини Републике Србије (право коришћења Општина Алибунар), површине 01 hа 18а 15m2.
        2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
        3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
        4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
        5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
             
О б р а з л о ж е њ е
 
ПД ''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, у својству инвеститора, обратила се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за добијање локацијске дозволе за постављање кабловског вода 20kV у дужини од 859 метара на парцелама топ.бр. 2391, 1182/1, 2393, 2399 и 1184 у к.о. Алибунар.
Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.
Ради постављања подземног кабла, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.
Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-39/15-06
Датум: 12. октобар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81