gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар

На основу чланова 13,17. и 25. став 1 подтачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, ... 68/2015-др.закон), чланова 6,11,15, 15а, 15б, 15в и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, ... 125/14-ускл.дин.изн.), члана 2а. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002, 84/2002-испр., ... 105/14) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 37. седници одржаној 12. октобра  2015. године, доноси
 
О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар број 30/2012 и 29/2013), у делу „Таксена тарифа за локалне комуналне таксе“, тарифни број 3. – Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, мења се и гласи:
''Највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима:
1.     за теретна возила
-       за камионе до 2 t носивости - 1.500,00 динара
-       за камионе од 2 t до 5 t носивости - 2.000,00 динара
-       за камионе од 5 t до 12 t носивости - 3.500,00 динара
-       за камионе преко 12 t носивости - 5.000,00 динара
2.     за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 500 динара;
3.     за путничка возила:
-       до 1.150 cm³ - 500,00 динара
-       преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.000,00 динара
-       преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.500,00 динара
-       преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.000,00 динара
-       преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.000,00 динара
-       преко 3.000 cm³ - 5.000,00 динара
4.     за мотоцикле:
-       до 125 cm³ - 400,00 динара
-       преко 125 cm³ до 250 cm³ - 600,00 динара
-       преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.000,00 динара
-       преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.200,00 динара
-       преко 1.200 cm³ - 1.500,00 динара
5.     за аутобусе и комби бусеве - 50,00 динара по регистраном седишту
6.     за прикључна возила – теретне приколице,полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:
-       1 t носивости - 400,00 динара
-       од 1 t до 5 t носивости - 700,00 динара
-       од 5 t до 10 t носивости - 950,00 динара
-       од 10 t до 12 t носивости - 1.300,00 динара
-       носивости преко 12 t - 2.000,00 динара
7.     за вучна возила (тегљаче)
-       чија је снага мотора до 66 kW - 1.500,00 динара
-       чија је снага мотора од 66- 96 kW - 2.000,00 динара
-       чија је снага мотора од 96-132 kW - 2.500,00 динара
-       чија је снага од 132-177 kW - 3.000,00 динара
-       чија је снага мотора преко 177 kW - 4.000,00 динара.
8.     за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела - 1.000,00 динара
Износи локалне комуналне таксе из става 1. ове тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује се на десет динара. Приликом усклађивања износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. ове тарифе, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају: војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80% или више процената телесног оштећења, или код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60% или више процената, ако им превозна средства служе за личну употребу.''
 
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија - АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-14/2015-06
Датум: 12. октобар 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81