gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар

На основучлана 28. Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“ број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 129/07) и члана 40.став 1.тачка 7. Статута општине Алибунар („Сл.лист општине Алибунар“ бр.12/08, 13/09, 13/11 и 15/14) Скупштина општине Алибунар на 37. седници одржаној 12. октобра 2015.  године, донетла је
 
 
О Д Л У К У
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, мраза, града и пожара, заштита пољских путева и канала за наводњавање и одводњавање и утврђује забрану спањивања органиских остатака на пољопривредном земљишту.
Овом Одлуком уређује се посебна заштита пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења министарства надлежног за послове пољопривреде, као и заштита пољопривредног земљишта у својини Републике Србије где је као корисник одређено друго лице.
 
Члан 2.
Под пољопривредним земљиштем, у смислу ове Одлуке, сматрају се њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци и рибњаци и рибњаци без обзира на облик својине, на територији општине Алибунар.
Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке, подразумева се штета која је настала уништавањем и оштећењем усева, садница, стабала и пољопривредне механизације и пољопривредном земљишту, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојевима пољопривредног земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту.
Под пољским путевима подраузмевају се путеви који повезују парцеле пољорпивредног земљишта.
Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се накали који се граниче са парцелама и пољским путевима.
Под заштитом пољопривредног земљишта у смислу ове Одлуке које обухвата мере и активности које се предузимају у цињу трајног обезбеђења природних функција земљишта, коришења земљишта у складу са његовом наменом, очувања и напређивања наменског коришћења земљишта.
Под уређењем пољопривредног земљишта подразумевају се мере којима се реализују просторно-плански документи (просторни и урбанистички планови и основе) кроз поступак комасације и мелиорације у циљу побољшања природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту.
Под усевима у смислу ове Одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе за људску и сточну исхрану и индустријску прераду.
Под засадима у смислу ове Одлуке подразумевају се воћњаци и виногради који се налазе ван граница грађевинског подручја града.
Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, грађевински објекти у функцији пољопривредне производње, системи за одводњавање и наводњавање, бунари, црпне станице и противрадне станице а налазе се на пољопривредном земљишту.
Под наводњавањем подразумева се изградња, коришћење и одржавање објеката и уређаја којима се благовремено и континуирано доводи вода у пољопривредно земљиште у циљу добијања високих и стабилних приноса пољопривредних култура.
Под одводњавањем подразумева се изградња, коришћење и одржавање објеката и уређаја којима се врши одвођење сувишних површинских и подземних вода са пољопривредног земљишта и редовна примена одређених мера које омогућавају непрекидно ефикасан рад свих објеката и уређаја у одвођењу сувишних вода.
Под опасним и штетним материјама подразумевају се групе неорганских и органских једињења која обухватају токсичне, корозивне, запаљиве, самозапаљиве и радиоактивне производе и отпад у чврстом, течном или гасовитом агрегатном стању и која имају опасне и штетне утицаје на земљиште.
Под чуварем поља у смислу ове Одлуке подразумева се лице које има својство службеног лица који спроводи мере, врши непосредну заштиту пољопривредног земљишта, усева, засада, пољских путева, калана за одводњавање и наводњавање од пољске штете, опрему и објекте на пољопривредном земљишту.
           
 
II – МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
 
        Члан 3.
На пољопривредном земљишту, забрањено је:
-          уништавати и оштећивати усеве, саднице и стабла,
-          неовлашћено брати усеве и плодове, или сакупљати остатке на туђем поседу,
-          оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде земљишта, убирања усева и плодова и заштите биља хемијским средствима на свом земљишту,
-          правити пешачке прелазе и прелазити превозним средствима преко туђег поседа,
-          вршити испашу стоке на обрадивом земљишту, осим на пашњацима, или сопственом земљишту, док није засејано усевима,
-          прогонити стоку преко туђег поседа без одобрења власника, односно корисника,
-          остављати стоку без чувара, или поверити чување лицу које није у стању њоме да влада,
-          чинити штету на објектима и направама које се користе за пољопривредну производњу, или су у функцији њене заштите,
-          преоравати, сужаватии затрпавати пољске путеве и канале,
-          остављати или заоравати биолошки неразградиве фолије,
-          спаљивати органске остатке после жетве,
-          занемаривати обавезу обраде свог земљишта и уништавања коровских врста на њему,  и уз путеве и канале, који се са њим граниче.
 
Члан 4.
На пољопривредном земљишту, пољозаштитним појасевима, пољским путевима и каналима забрањено је испуштати и одлагати отпадне воде и друге опасне и штетне материје,бацати смеће, кабасти и грађевински отпад, као и лешеве, делове лешева и конфискате угинулих животиња.
 
 
III – ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА СУЗБИЈАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
 
        Члан 5.
Послове на сузбијању пољске штете обављају пољочувари.
Послови из става 1. овог члана поверавају се ЈКП „Универзал“ Алибунар.
За обављање поверених послова обезбедиће се средства у буџету општине Алибунар.
 
                                                        Члан 6.
Пољочуварисвакодневно обилазе поља ради спречавања вршења недозвољених радњи из чланова 2. и 3. ове Одлуке.
Кад пољочувар затекне неко лице у вршењу пољске штете, упозориће га на недозвољеност његове радње и захтеваће да са њом одмах престане, а по могућности и да одмах отклони штетне последице.
О пољској штети, пољочувар ће сачинити записник, у коме ће навести ближе податке о починиоцу, времену и обележјима радње, земљишту на коме је извршена, кориснику земљишта, насталој штети, са пратећом фото-документацијом, изјавама сведока и другим доказима.
Уколико се затечено лице оглуши о захтеве чувара поља, и настави са недозвољеном радњом, ако покуша да употреби силу, или њоме прети, посебно ако је у питању крађа усева и плодова, пољочувар ће хитно обавестити надлежне органе унутрашњих послова, ради изласка на лице места, а дотле ће пратити даље кретање и поступање лица, ради лакшег откривања и хватања.
 
Члан 7.
Записник о пољској штети, пољочувар ће доставити:
-          надлежном органу унутрашњих послова – ако је у питању дело за које се може гонити по службеној дужности,
-          пољопривредној инспекцији – ако је у питању пољска штета из члана 2. Одлуке,
-           ветеринарској инспекцији – ако је у питању недозвољено поступање са лешевима угинулих животиња и њиховим остацима,
-          комуналној инспекцији – ако је у питању бацање било каквих отпадних материја из члана 3. Одлуке.
 
         Члан 8.
Убране усеве и плодове, или остатке, које је пољочувар одузео од лица која су их недозвољено убирала или сакупљала, или их је затекао на пољопривредном земљишту, након бекства починилаца, он ће, уз одговарајућу потврду, предати кориснику земљишта, ако се исти може утврдити.
На исти начин ће пољочувар поступити са стоком и живином познатог власника, коју затекне у пољској штети, ако је исти доступан и ако се одазове позиву да животиње преузме.
Ако се корисник земљишта са кога су убрани усеви, плодови или остаци,  не може одмах утврдити, као и ако је реч о стоци или живини, ухваћеној у пољској штети, чији власник није познат, или није могао бити обавештен, или се није одазвао, пољочувар ће их предати на чување овлашћеном субјекту, о чему ће сачинити одговарајући записник.
Овлашћени субјект из претходног става, може бити пољопривредно предузеће или газдинство, које о томе склопи одговарајући уговор са Општином.
 
                                                         Члан 9.
О предаји на чување плодова односно животиња овлашћеном субјекту, пољочувар ће истаћи обавештење на огласној табли у Oпштини и надлежној Месној заједници, у коме ће позвати власника да се у одређеном року јави ради преузимања истих.
Ако се власник јави у одређеном  року и докаже да су плодови одн. животиње његови, након плаћања трошкова чувања и исхране истих, они ће му бити враћени.
Висина трошкова чувања плодова, односно чувања и исхране животиња, утврђује се по методологији утврђеној уговором са овлашћеним субјектом.
 
                                                         Члан 10.
Када се власник без оправданих разлога не јави у остављеном  року, или одбије да преузме плодове или животиње,или одбије да претходно плати трошкове чувања и исхране, овлашћени субјект ће извшити јавну продају истих, уз претходну сагласност и под условима које утврди Комисија за процену пољске штете.
Добијена новчана средства, по одбитку трошкова чувања и исхране, и трошкова рада Комисије, уплатиће се власнику, ако је познат и доступан, а ако није, издвојиће се на посебан рачун.
Ако се власник не јави ради подизања средстава у року од 60 дана, средства се стављају на располагање надлежној Месној заједници.
 
 
IV- ПРОЦЕНА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
 
        Члан 11.
Процена пољске штете врши се на захтев оштећеног лица, који се подноси Општинској управи или Општинска управа покреће поступак по службеној дужности, на основу записника пољочувара о пољској штети, ако је у питању штета на атарским путевима, у пољозаштитном појасу, на каналима за одводњавање и наводњавање, и на другим површинама и објектима, који су у јавној својини.
 
                                                        Члан 12.
Предмет се прослеђује Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија).
Комисија се састоји од четири стална члана различитог профила пољопривредне струке (ратарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства) и једног променљивог члана, из Месне заједнице на чијем је подручју причињена пољска штета, а према листи коју предложи одговарајуће удружење пољопривредника или месна заједница.
Комисију именује Општинско веће на период од четири године.
 
        Члан 13.
Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом, изађе на место настанка штете и о томе сачини записник.
Власник, односно корисник пољопривредног земљишта, коме је штета причињена и лице које је одговорно за учињену штету, имају право да присуствују раду Комисије.
Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о идентитету оштећеног и извршиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења радње) и стручну процену настале штете, исказану количински и вредносно.
Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (записник пољочувара о пољској штети, фотографије, стручно образложење, прорачуне и сл).
Комисија доставља записник о процени пољске штете подносиоцу захтева, лицу које је одговорно за причињену штету и Одељењу.
Одељење доставља записник о процени пољске штете органима из члана 6. Одлуке, и другим надлежним органима, уколико су исти предузели неке радње поводом пољске штете која им је пријављена.
 
        Члан 14.
Власници односно корисници пољопривредног земљишта, на коме је начињена пољска штета, могу само путем суда остварити право на накнаду штете од починилаца.
Општина ће покретати поступак накнаде штете када је причињена штета на атарским путевима, у пољозаштитном појасу, на каналима за одводњавање и наводњавање, и на другим површинама и објектима, који су у јавној својини.
 
        Члан 15.
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа општине Алибунар.
 
 
V – ПОСЕБНА ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
Члан 16.
            Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије са правом коришћења министарства надлежног за послове пољопривреде које је обухваћено Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар је под посебном заштитом пољочувара.
            Под посебном заштитом пољочувара је и сво пољопривредно земљиште у својини Републике Србије на коме није утврђен као корисник министарство надлежно за послове пољопривреде или које није обухваћено Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
 
Члан 17.
            Овлашћења пољочувара у вези посебне заштите пољопривредног земљишта у својини Републике Србије су:
-          да прибавља податке од надлежних општинских и републичких органа о предметном земљишту,
-          да сарађује се надлежним комисијама у општини Алибунар (Комисија за израду програма, Комисија за давање у закуп државног пољопривредног земљишта, Комисија за вражање земљишта одузета по основу Закона о ПЗФ)
-          да врши обилазак земљишта из члана 16. ове Одлуке
-          да врши преглед земљишта у погледу стања и фактичког начина коришћења (да ли је земљиште поорано, има ли усева или остатака усева и слично)
-          да врши иднетификацију лица и пољопривредне механизације који се налазе на предметном земљишту;
-          да сачињава записник о фактичком начину коришћења пољопривредног земљишта из члана 16. ове Одлуке
-          да израђује скице, фотографије и прикупља друге доказе ради утврђивања противправног коришћења пољопривредног земљишта из члана 16. ове Одлуке
-          да сачињава записник о извршеном прегледу и да, уколико постоји сумња да се земљиште користи без правног основа, исти достави надлежним општинским и републичким органима ради даљег поступања;
-          да врши заштиту усева на земљишту из члана 16. ове Одлуке ради идентификације противправног коришћења пољопривредног земљишта из члана 16. ове Одлуке
-          да предузима друге мере и радње ради заштите земљишта од противправног коришћења
  
Члан 18.
Овлашћује се ЈКП „Универзал“ Алибунар коме је поверен посао пољочувара у складу са Одлуком о комуналним делатности, врши подношење пријава о противправном коришћењу пољопривредног земљишта из члана 16. ове Одлуке надлежним органима (општина, надлежне комисије, министраство надлежно за послове пољопривреде, јавно тужилаштво, МУП и други надлежни органи)
 
Члан 19.
            Трошкови обезбеђивања доказа о противправном коришћењу пољопривредног земљишта из члана 16. ове Одлуке падају на терет починиоца.
            Јавно комунално предузеће „Универзал“ Алибунар овлашћено је да изврши наплату трошкова насталих радом геодетске куће из разлога наведених у ставу 1. овог члана.
            Наплата трошкова (стварни трошкови према фактури геодетске куће) могу се наплатити и на основу споразума (вансудског поравнања) које ће се закључити између ЈКП „Универзал“ и корисника земљишта.
 
 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
        Члан 20.
            ЈКП „Универзал“ Алибунар одредиће пољочуваре у року од 60 дана од ступања на снагу ове Одлуке и о томе писмено обавестити Скупштину општине, председника Општине и Општинску управу општине Алибунар.
            Обавезује се ЈКП „Универзал“ Алибунар да најмање једампут годишње поднесе извештај о раду поверених послова, а извештај ће увек поднети на захтев Скупштине општине, општинског већа или председника општине.
 
        Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 3/2012).
 
        Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном листу општине Алибунар".
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Албиунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-130/2015-06
Датум: 12. октобар 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81