gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 5/2015), Скупштина општине Алибунар, на 37. седници од 12. октобра  2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ У ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  АЛИБУНАР
 
 
1.     Разрешава се Зоран Стојиљковић са функције члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ из Алибунара, именована из реда представника родитеља.
2.     Именује се Јелена Дадић Шорђан на функцију члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ из Алибунара, из реда представника родитеља.
3.     Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 12. октобра 2015. године.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-41/2015-06
Датум: 12. октобар 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81