gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 403-138/15-06 од 05. октобра 2015.г., председник општине Алибунар у име Општинског већа општине Алибунар дана 12. октобра 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.Г.
 
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г. (у даљем тексту: Стручна комисија) у саставу:
  1. Марчел Драган из Новог Сада, уредник у Радиотелевизији Војводине - председник;
  2. Мирослав Новаков из Панчева, новинар РТВ Панчево - члан;
  3. Горан Јовичић из Панчева, дописник Радиотелевизије Србије - члан.
 
Члан 2.
Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима утврђеним Јавним позивом за учешће на Конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г., бр. 403-139/15-06 од 05. октобра 2015. године, и да предложи Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.
 
Члан 3.
           Комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
 
Члан 4.
           Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.
            О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине.
 
Члан 5.
            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-180/15-06
Датум. 12. октобар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81