gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита у износу од 1.500.000,00 динара

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Алибунар за 2015. годину, број 320-120/2015-06 од 21. августа 2015. године, а у складу са активностима – мерама дефинисаним Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Алибунар за 2015. годину, Споразума о сарадњи између Гаранцијског фонда АП Војводине и општине Алибунар од 04.06.2014. године, Уговора о регулисању међусобних односа између Гаранцијског фонда и општине Алибунар од 09.09.2015. године, као и у складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Општина Алибунар расписује
 
 
К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА
У износу од 1.500.000,00 динара
 
1.Намена улагања
 
Средствима из буџета општине Алибунар за 2015. годину извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку пољопривредне механизације и опреме, матичног стада и вишегодишњих засада воћа и винограда по Конкурсној линији Гаранцијског фонда АП Војводине.
 
2.Коришћење субвенција
 
Право на коришћење субвенција имају физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, налогодавци по гаранцијама Гаранцијског фонда АП Војводине за дугорочне кредите у трајању од 5 (пет) година за набавку пољопривредне механизације и опреме одобрене у 2015. години.
Ова лица морају испунити и следеће:
 
-       Опште услове
 
1.     пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
2.     отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог пољопривредног газдинства;
3.     мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета.
 
-       Посебне услове
 
 1. да средства реализују на подручју општине Алибунар;
 2. да имају пребивалиште на територији општине Алибунар;
 3. минимално одобрен износ дугорочног кредита износи 3.000 EUR, а максимално 25.000 EUR (цео износ или део износа предмета кредитирања на који општина суфинансира део камате).
 
3.Потребна документација за конкурисање
 
 1. Предрачун предмета кредитирања исказан и у EUR;
 2. Потврда о статусу пољопривредног газдинства;
 3. Фотокопија картице наменског рачуна;
 4. Фотокопија Решења Пореске управе о пореском задужењу у последњих 12 месеци;
 5. Потврда Пореске управе да су измирене све пореске обавезе подносиоца Пријаве и члановима домаћинства;
 6. Фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или извод из катастра о власништву над земљиштем на којем је планирана инвестиција;
 7. Доказ о регистрованој сетвеној структури;
 8. Фотокопије личних карата подносиоца Пријаве и чланова домаћинства;
 9. Потврда о приходима чланова домаћинства;
 10. Изјава о повезаним лицима;
 11. Потврде пословних банака о износу промета и просека динарских и девизних рачуна за претходну годину;
 12. Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса.
 
4.Услови и начин одобравања средстава
 
Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине за суфинансирање дела камате за набавку пољопривредне механизације и опреме, матичног стада и вишегодишњих засада воћа и винограда, по Конкурсној линији Гаранцијског фонда АП Вовјодине и то путем плаћања редовне камате за прве три године у пуном фиксном износу до 7,5% на годишњем нивоу, или променљиве камате максимално до 6,75%+6М Euribor на годишњем нивоу. У преосталом периоду од две године до укупне отплате кредита камату у укупном износу сноси апликант.
Кредитни ануитети доспевају на наплату два пута у току године и то јуна и децембра месеца.
О захтеву за коришћење субвенције, у делу који се односи на посебне услове, одлучује Комисија коју формира председник Општине Алибунар и доставља Фонду на коначно одлучивање.
Међусобна правва и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Општина Алибунар и корисник средстава.
 
5.Подношење захтева за коришћење средстава субвенције
 
Захтев за коришћење субвенције са траженом документацијом у затровеној коверти доставља се Комисији (путем пријемног одељења општине – писарнице), са назнаком: ''ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА''.
 
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенција само по једном захтеву, а захтеве пристигле путем писарнице Општинске управе Комисија ће разматрати по систему првопристиглих захтева.
Захтев и проложена документација, након разматрања од стране Комисије се прослеђују Гаранцијском фонду АП Војводине на коначно одлучивање.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвеницја по конкурсима Гаранцијског фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на кроишћење средстава по овом Конкурсу.
 
Конкурс је отворен до 10.12.2015.године, или до утрошка средстава предвиђених овим Конкурсом.
Све додатне информације и помоћ за прикупљање документације и попуњавање захтева могу се добити у канцеларији Одељења за привреду, јавне службе и развој (канцеларија 26).
Контакт телефон: 013/641-355.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-128/2015-06
Датум: 15.09.2015.године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81