gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита у 2015. години

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2015. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 30/2015), председник Општине Алибунар дана 17. септембра 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА У 2015. ГОДИНИ
 
Члан 1.
          ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита у 2015. години (у даљем тексту: Комисија), а према Конкурсу за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита, бр. 320-128/15-06 од 15. септембра 2015.г. (у даљем тексту: Конкурс).
 
Члан 2.
          Комисија се образује у следећем саставу:
1.     Ивица Росић из Банатског Карловца - председник Комисије;
2.     Мирослав Јокић из Банатског Карловца - члан Комисије;
3.     Синиша Гавранчић из Алибунара - члан Комисије.
 
Члан 3.
          Задатак Комисије је да прикупи захтеве, утврди испуњеност општих и посебних услова утврђених Конкурсом и донесе одговарајућу одлуку о поднетом захтеву.
 
Члан 4.
          Комисија је дужна да прати утрошак средстава по Конкурсу, који траје до утрошка планираних средстава. По утрошку средстава Комисија је дужна да поднесе извештај о раду председнику општине, а по усвајању извештаја престаје мандат Комисије, о чему ће председник општине донети посебан акт.
 
Члан 5.
          О праву Комисије на накнаду за рад одлучиће председник Општине посебним актом.
 
Члан 6.
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-172/15-06
Датум: 17. септембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81