gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 12. Уредбе о услловима прибављања и обуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 81. седници одржаној дана 07.09.2015.године донело
 
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Расписује се оглас за прикупљање писмених понуда јавним огласом ради давања у закуп следећег пословног простора у својини општине Алибунар:
-       Пословни простор у Алибунару број 2, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 166,00 m².
За пословни простор из става 1. Ове Одлуке утврђује се намена трговинска делатност.
Почетни изно месечне закупнине за пословни простор који је предмет јавног огласа је 220,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора.
Наведени пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године.
Поступак по овој Одлуци и Јавном огласу за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар спровешће Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Предузеће), а на основу Одлуке о поверавању одређених послова Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 13/2014). О спровођењу поступка стараће се директор Предузећа.
Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 10.09.2015.године до 25.09.2015.године. Отварање понуда обавише се дана 28.09.2015. године са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.
Јавни оглас објавити на огласним таблама општине Алибунар и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 464-3/15-06
Датум. 07. септембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81