gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 12. Уредбе о услловима прибављања и обуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012) и Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 464-3/15-06 од 07.09.2015.г., Општинско веће општине Алибунар на 81. седници одржаној дана 07.09.2015.године расписује
 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1)     Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
-       Пословни простор у Алибунару број 2, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 166,00 m².
2)     Почетни износ месечне закупнине за пословни простор из тачке 1) је 220,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог пословног простора износи 36.520,00 динара.
3)     Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године.
4)     Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
5)     Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар, број 840-2325740-21, позив на број 97 74-202, уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни просотр који је предмет јавног огласа.
6)     Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.
7)     Понуда коју заинтересовано лице достави треба да садржи:
-       Име, презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
-       Назив, односно фирму и седите правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
-       Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник,
-       Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде,
-       Доказ о уплати депозита,
-       Износ закупхнине који се нуди.
8)     Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 10.09.2015.године до 25.09.2015.године.
9)     Отварање понуда обавиће се дана 28.09.2015.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.
10) Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.
11) Понуда се доставља комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу ЈП '''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.
12) Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредна понуда је:
-       Понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или
-       Понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
13) Јавни оглас ће бити објављен на огласним таблама општине Алибунар и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
14) Све ближе информације можете добити у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, лично или позивом на број телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 464-4/15-06
Датум. 07. септембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81