gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/31
  • Одлука о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014 и 58/2015)и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) Општинско веће општине Алибунар на својој 80. седници одржаној дана 25. августа 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОНИШТАВАЊУ
 
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
У  2015.Г.
 
Члан 1.
          Поништава се Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г. (у даљем тексту: Јавни позив), који је расписало Општинско веће општине Алибунар, бр. 403-36/15-06 од 11. маја 2015. године, а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 16/2015.
 
Члан 2.
Јавни позив се поништава из разлога што Јавни позив није објављен у складу са чланом 19. став 4. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
 
Члан 3.
Ова Одлука је коначна.
На основу ове Одлуке поништавају се све предузете радње и сва донета акта надлежних органа општине Алибунар у поступку по Јавном позиву.
 
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и у складу са Законом, а оверене примерке доставити свим учесницима конкурса по Јавном позиву.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Општинско веће општине Алибунар је на својој 72. седници одржаној дана 11.05.2015.г. донело Одлуку о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г. (у даљем тексту: Одлука), бр. 403-35/15-06, а објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 16/2015. На истој седници Општинско веће је расписало и Јавни позив.
Јавним позивом није предвиђено где ће и на који начин бити објављен Јавни позив, тако да је објављен само у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на званичној интернет-презентацији општине Алибунар.
Међутим, одредбом члана 19. став 4. Закона о јавном информисању и медијима, предвиђено је да ''конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује се на веб-сајту органа (...), као и у најмање једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју надлежности органа који расписује конкурс.''
Због изостанка објављивања Јавног позива на прописани начин, постоји могућност да су поједина лица из области информисања, а која су могла учествовати на конкурсу по Јавном позиву и за то имала оправдани интерес, доведена у неравноправни положај, што угрожава регуларност спроведеног поступка, због чега је донета Одлука као у диспозитиву.
 
 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 
242.
Одлука о  поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г.
1
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar.org.rs
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров, Ана Растовић,
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал, Саша Милосављевић
и Предраг Мајсторовић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ова Одлука је коначна и против ње се може водити управни спор.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-122/15-06
Датум: 25. август 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81