gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама

На основу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађ.дин.изн. и 125/2014 – усклађ.дин.изн.), члана 25. став 1. тачка 2. Заккона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 142/2014) и члана 40. тачка 14. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 36. седници одржаној дана 21. августа 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2009 и 5/2011) – Тарифа општинских административних такси, у оквиру Тарифног броја 10, тачка 5 мења се и гласи:
''5. Стварни трошкови за издавање и објављивање локацијских услова .................... 4.000,00 дин.''
 
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-13/2015-06
Датум: 21. август 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81