gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 36. седници одржаној дана 21. августа 2015. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
1.     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања подземних цеви електроенергетских и телекомуникационих кабловских инсталација и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова инвеститору комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm B'' доо Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, на следећим парцелама и то:
А) у Катастарској општини Владимировац:
-           катастарска парцела 9358, потес Код друма Селеуш, пашњак 3. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине 15 hа 18а 43m2;
-           катастарска парцела 10849, потес Код друма Падина, пашњак 3. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине 13 hа 79а 14m2;
 
        2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
        3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
        4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
        5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
             
О б р а з л о ж е њ е
 
            Инвеститор комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm B'' доо Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, у својству инвеститора, обратио се Општини Алибунар захтевом за установљавање права службености ради почетка радова на комплексу.
            Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, које се уписује код РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар.
            Ради изградње електроенергетског објекта у к.о. Нови Козјак и к.о. Владимировац, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.
            Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-26/2015-06
Датум: 21. август 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81