gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), Решења Агенције за привредне регистре број БД 43536/2од 26. 05. 2015. године и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.     Гајић Рипсиме престаје фунцкија директора Јавног комуналног предузећа „Бунар“ Владимировац даном правноснажности Решења Агенције за привредне регистре број број БД 43536/2015 од 26. 05. 2015. године, односно од 24. 06.  2015. године.
2.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-14/2015-06
Датум: 21. август 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81