gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за социјална питања у општини Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за социјална питања у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (“Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 36. седници од 21. 08. 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Марин Рошу функције члана Савета за социјална питања општине Алибунар.
2.     Именује се Душан Крсмановић на функцију члана Савета за социјална питања.
3.     Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Савета, а почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 21. 08. 2015. године.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-165/2015-06
Датум: 21. 08. 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А  Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81