gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за образовање, културу и омладину

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину („Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 36. седници одржаној дана 21. 08. 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
 
1.     Разрешава се Перица Битевић функције члана Савета за образовање, културу и омладину.
2.     Именује се Данка Тасић на функцију за члана Савета за образовање, културу и омладину.
3.     Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од  21. 08. 2015. године.
4.     Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибуанр
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-161/2015-06
Датум: 21. 08. 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81