gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за међунационалне односе општине Алибунар

На основу члана 111. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/208, 13/2009 и 13/2011, 15/14 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2008), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  на 36. седници, одржаној 21. 08. 2015. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ОРАЗРЕШЕЊУ И И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Ратковић др Миленко функције члана Савета за међунационалне односе општине Алибунар, именован на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
2.     Именује се Зоран Жарковић на функцију члана Савета за међунационалне односе општине Алибунар,  на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
3.     Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Савета за међунационалне односе општине Алибунар, а почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 21. 08. 2015. године
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибуанр
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-159/2015-06
Датум: 21. 08. 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81