gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Статута Дома здравља Алибунар

Дом здравља ''АЛИБУНАР''
Број: 02-14/10/3
Алибунар, 23.06.2015.године
 
 
На основу члана 22. Став 1. Статута Дома здравља Алибунар, број 02-152/4 од 28. фебруара 2007. године, Управни одбор Дома здравља Алибунар је на својој петој седници одржаној дана 23.06.2015.године донео
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Члан 1.
У Статуту Дома здравља Алибунар број 02-152/4 од 28. фебруара 2007. године члан 8. мења се и гласи:
 
''Дом здравља има печат и штамбиљ, у складу са законом.
Печат је округлог облика, пречника 40 милиметара, са грбом Републике Србије у средини и следећим текстом исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије:
-       у спољном кругу: Република Србија;
-       у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина
-       у следећем унутрашњем кругу: Дом здравља
-       у следећем унутрашњем кругу: Алибунар.
 
Текст печата исписан је на српском језику, ћириличним писмом, на румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.
Дом здравља може имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта Дома здравља. Број примерака печата одређује директор Дома здравља.''
 
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
''Дом здравља има штамбиљ са истим текстом као и печат, са додатком простора за податке броја деловодног протокола и датум, уз ознаку места и адресе седишта.
Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику ћириличним писмом, словачком и румунском језику.
Дом здравља има заштитни знак – лого, чији је пречник 40 мм, с исписаним називом установе на српском језику, ћириличним писмом и на језицима и писмима националних мањина. У средини лога се налази крст са уцртаном змијом на Ескулаповом штапу.''
 
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине Алибунар.
 
Заменик председника Управног одбора

Ардељан др Валентин, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81