gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/2009, 11/2010, 12/2010, 7/2011, 9/2011 и 15/2011), Општинско веће општине Алибунар на 77. седници, одржаној дана 09. јула 2015. године доноси
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 
Члан 1.
У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/2001, 6/2001, ... 14/2014) – у даљем тексту: Програм, члан 11. се допуњује за насељено место Банатски Карловац.
 
Члан 2.
У насељеном месту Банатски Карловац, локација на јавној површини за постављање привременог објекта ознаке ''Робна кућа'' досадашње површине 16m² мења површину тако да се на истој може поставити привремени објекат површине до 30m², намене угоститељства и трговине. Привремени објекат поставити – доградити у свему према Ситуационом решењу број 0624/14-Р од јуна 2014. године, обрађивача ''Архитектура Инжењеринг'' Алибунар, који је саставни део овог Програма.
 
Члан 3.
Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
           
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-21/15-06
Датум: 09. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81