gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраном на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године (Јокић Зоран)

На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 1, 6 и 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010  - Одлука УС и 54//2011), чалана 40. став 1. тачка 33. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Мандатно – имунитетске комисије, на 35. седници Скупштине општине Алибунар од 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЈОКИЋ ЗОРАНУ
 
 
I
Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар ЈОКИЋ ЗОРАНУ, рођеном 1960. године, електроинсталатеру из Банатског Карловца, изабраном са изборне листе „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'', изабраном на изборима за одборнике Скупштине општине Албиунар од 06. маја 2015. године.
 
II
Мандат одборнику из тачке I овог Решења почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 01. јула 2015. године.
 
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О б р а з л о ж е њ е:
 
Чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да, када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборниак. Ставом 6. истог члана прописано је да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
            Чланом 56. став 5. прописано је да о потврђивању мандата одборника, на основу верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима је мандат додељен у складу са чланом 43. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да, када Скпштина после конституисања одлучује о потвршивању мандата оборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и каднидати којима је мандат додоељен у сладу са чланом 48. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локлане самоуправе да су изабрани.
            На седници Скупштине општине Алибунар од 01. јула 2015. године, прочитан је  извештај Мандатно - имунитетске комисије која је Скупштини општине предложила да да донесе решење о потврђивању мандата за одборника Јокић Зорана, сходно члану 48. Закона о локалним изборима.
            Скупштина општине Алибунар је на основу извештаја Мандатно – имунитетске комисије, јавним гласањем одлучила да потврди одборнички мандат Јокић Зорану.
            Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у вези са потвршивањем нмандата одборника може да се изјави жалба Управном суду у року од 48. часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.
Чланом 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибнар прописана је надлежност Скупштине општине Алибунар за доношење аката, а чланом 117. Статута прописано је која акта доноси Скупштина општине.
Чланом 107. Пословника Сккупштине општине Албиунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.
 
Поука о правном средству:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 48. часова од дана доношења Решења Скупштине општине.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-115/2015-06
Датум:01. јул 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81