gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за буџет и финансије

На основу члана 44. и 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 
I
         Именују се на функције председника, заменика председника и чланова Савета за буџет и финансије:
1.     Пуниша Џелебџић – председник
2.     Зузана Ђукић – заменик председника,
3.     Аурел Мургу – члан,
4.     Милан Видеканић – члан,
5.     Ђорђе Стојан – члан.
 
II
          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-117/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81