gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Савета за здравље општине Алибунар

На основу члана 3. Одлуке о образовању Савета за здравље општне Алибунар, број 020-136/2013-06-01 од 08. новембра 2013. године и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Разрешавају се председник и чланови Савета за здравље општине Алибунар:
1.     Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар – председник,
2.     др Октавијан Отонога, представник Дома здравља – члан,
3.     Јон Божин, представник Републичког фонда за здравствено осигурање – члан,
4.     Данило Ћирић, представник организације из реда пацијената – члан,
5.     Марија Пурић, представник организације из реда пацијената – члан.
 
II
          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 50-3/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81