gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15)), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. Јула 2015. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
Члан 1.
         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
         Комисија се састоји од председника и чланова и то:
         Председник Комисије: Зоран Стојиљковић.
         Заменик председника Комисије: Драгиша Чанчаревић.
         Чланови Комисије:
1.     Пера Мохан,
2.     Славиша Белча,
3.     Жаклина Зекавица,
4.     Стеван Лалић,
5.     Зоран Срдић,
6.     Ливијус Трифу,
7.     Дорика Цветковић.
         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од четири године.
 
Члан 3.
         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.
 
Члан 4.
         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
          Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 10/14, 13/14, 13/15).
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-124/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81