gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/24
  • Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/ и 3/1514), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Комисија за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
         Комисија се састоји од председника, заменика председника и чланова и то:
         Председник Комисије: Зоран Пребирачевић
         Заменик председника Комисије: Биљана Враговић
         Чланови Комисије:
1.     Емануела Под,
2.     Љубинка Гачановић,
3.     Драгиша Станишковић,
4.     Александар Сивери,
5.     Ђорђе Стојан,
6.     Славица Радуновић,
7.     Зорел Рујан.
         Председник, заменик председника  и чланови Комисије именују се на период од четири године, а мандат почиње да тече даном именовања, односно од 01. јула 2015. године.
 
Члан 2.
          Комисија има праву на накнаду за рад, а висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и раде односе.
 
Члан 3.
          Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
          Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/14, 3/15, 13/15).
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-125/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81