gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу чланова Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''

На основу члана 12. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 – одлука УСи 41/2011 – одлука УС), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар, број 020-103 /12-04 од 14. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. гоидне доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
 
I
         Разрешавају се са функције чланова Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'':
  1. Предраг Ковачев – уредник,
  2. Сања Стојмиров,
  3. Јован Јојић,
  4. Саша Милосављевић,
  5. Срђан Прванов,
  6. Адријан Живку,
  7. Љиљана Керчобан,
  8. Павле Маљица,
  9. Марија Муста.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 20-132/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81