gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова Савета за младе општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за младе у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 2/2009), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         У Савет за младе општине Алибунар именују се:
1.     Зорана Братић – за председника,
2.     Давор Петровић – за члана,
3.     Оливера Цицовић – за члана,
4.     Зденка Хрћан – за члана,
5.     Стефан Митић – за члана,
6.     Данило Савић – за члана,
7.     Борис Рајлић – за члана.
 
II
          Мандат Савета је четири године и почиње да тече од дана именовања, односно од 01. јула 2015. године.
 
III
          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-135/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81