gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Алибунар

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. гоидне доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Разрешавају се функције председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Алибунар
1.     Предраг Белић – председник,
2.     Ђурица Глигоријев – заменик председника,
3.     Неђељко Коњокрад – члан,
4.     Др Динка Даждеа-Кожокар – члан,
5.     Маријана Трифу – члан,
6.     Бранислава Тодоров – члан,
7.     Зоран Пребирачевић – члан,
8.     Дору Србин – члан,
9.     Јездимир Рачић – члан.
 
II
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-136/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81