gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Алибунар

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. гоидне доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
             У Савет за безбедност општине Алибунар именују се:
 
За председника: Предраг Белић, председник општине Алибунар.
За заменика председника: Зузана Ђукић, председница Скупштине општине Алибунар.
За чланове:
1.     Неђељко Коњокрад, посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,
2.     Др Динка Даждеа-Кожокар, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,
3.     Маријана Трифу, старешина судске јединице у Општини Алибунар,
4.     Бранислава Тодоров, старешина органа за прекршаје у Општини Алибунар,
5.     Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар,
6.     Дору Србин, директор Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар,
7.     Јездимир Рачић, командир Полицијске станице Алибунар.
 
II
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-137/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81