gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Маљица Павлу престаје мандат председника Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар због смрти.
2.     Именује се Бојан Самарџић на функцију председника Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар.
3.     Мандат новоизабраног председника трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече даном именовања, односно од 01. јула 2015. године.
4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-10/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81