gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Теа Урошевић функције члана Надзорног одбора Дома здравља Алибунар, именована испред представника оснивача.
2.     Именује се Владимир Милошевић на функцију члана Надзорног одбора Дома здравља Алибунар, именован испред представника оснивача.
3.     Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Надзорног одбора, а почиње да тече даном именовања, односно од 01. јула 2015. године.
4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-15/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81