gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Разрешавају се са функције председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар:
1.     Неђељко Коњокрад,
2.     Маријана Олару,
3.     Милица Стојаковић,
4.     Маја Станојевић,
5.     Миодраг Кељевић.
 
II
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-9/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81