gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар:
  1. Горан Марган - председник, представник оснивача,
  2. Емил Жужа - члан, представник оснивача,
  3. Драгоје Благојевић – члан, представник оснивача,
  4. Мира Калинић – члан, представник оснивача,
  5. Радиша Вукајловић – члан, представник запослених.
 
II
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-15/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81