gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        У Надзорни одбор Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар именују се:
1.     Лери Менгер - председник, представник оснивача,
2.     Богдан Станков - члан, представник оснивача,
  1. Јовица Марков – члан, представник оснивача.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 01. јула 2015. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-18/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81