gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/24
  • Извештај о раду по Програму за 2014. годину Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду по Програму за 2014. годину Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

Комисијa за спровођење јавног надметања за давање у закуп
државног пољопривредног земљишта
по Програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Алибунар
Алибунар, 30.06.2015.год.
Број: 320-113/15-06
 
 
И З В Е Ш Т А Ј     О     Р А Д У
По програму за 2014.год.
 
Ова Комисија је од дана усвајања Програма за 2014. па до данашњег дана, заседала укупно 27 пута и решавала све захтеве који су били садржани у Програму за 2014. годину.
Радила је на одређивању цена и дужине закупа за све који су закупили земљиште по пречем праву.
Сачинила је Одлуке за прече право а после извршених уплата сачинила је и уговоре који су потписани у Министарству и од стране Закупаца.
После Пречег права радило се у континуитету на садржају Огласа за лицитације и после добијања Сагласности од Министарства, лицитације су спроведене 23, 24, 25, 26. и 27. фебруара 2015.год.
После комплетираних записника и спроведене лицитације, урађене су Одлуке о Закупу и после извршених уплата, сачињени су уговори о закупу са свим лицима која су закупила по огласу државно земљиште. Једино два уговора накнадно су однета на потписивање и то за Живков Предрага из Алибунара и Белу Дорела из Владимировца. Први зато што је благо каснио са уплатом по одлуци а други зато што мора да се одузме мања површина због реституције. Али бито је да су уплате извршене и оне улазе у финансијски салдо овог извештаја.
Паралелно са радом на Одлукама и Уговорима радило се и на састављању вансудских поравнања као и на решавању многих захтева за реституцију.
Наглашавамо да је наша комисија узела велику и запажену улогу у раду са Републичком пољопривредном инспекцијом код процесуирања узурпација.
Истовремено а према потреби пружала је и логистичку подршку Пољочуварској служби.
Стално је била у контакту са Министарством.
Иако је Програм за 2014.год. каснио 8 месеци (усвојен је тек 12.11.2014.год.), ова Комисија је успела да у фебруару следеће године спроведе лицитације.
Конкретни резултати су следећи:
 
ПРЕЧЕ ПРАВО
 
По пречем праву укупно је закључено 26 Уговора од чега је 15 закључено са сточарима и 11 са правним лицима и то Биогасом-енерџи из Иланџе 4 и ЗЗ ''Агростепом'' из Иланџе 7.
Сточари су закупили укупно 223,33,18 hа.
Правна лица су закупила 275,02,24 hа, све на 1 годину дана.
Сточари су уплатили све износе у висини од 6.885.166,48 динара.
Правна лица су платила све износе у висини од 9.048.862,30 динара.
 
Укупно по пречем праву дато је у закупн на 1 годину 498,35,72 hа.
Укупно по пречем праву уплажено је 15.934.028,00 динара.
 
ЗАКУП ПО ЛИЦИТАЦИЈИ
 
По овом основу урађено је 13 Уговора. По истима су извршене упрале у целости од стране свих Закупаца а по претходним Одлукама у износу од 9.698.335,78 динара.
По овом основу дато је у закуп 325,11 hа.
 
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2014. годину
 
Уплаћено је 25.632.364,67динара и по пречем праву и по основу лицитација.
Овај износ се односи на целокупну површину дату у закуп која износи 823,46,42 hа и то све на једну годину.
Напомињемо да је НАПЛАТА свима који су узели земљиште у закуп у висини од 100%, што значи да су сви уплатили целе уговорене износе и то је тако трећа година редом да се тај проценат остварује.
Комисија је на својим седницама дошла до Закључка а на основу разговора са тада потенцијалним закупцима по пречем праву а и са потенцијалним закупцима по лицитацији да су те странке одустале од многих површина и лицитација истичући следеће примедбе:
-       велика водолежност неких парцела (што је и било тачно),
-       још увек необрани усеви од прошле године (што је било тачно),
-       непроведена раздвојеност по класи и култури обрадивог земљишта (што је тачно. На пример: на лицитацији се нуди обрадиво пољопривредно земљиште од 15 hа а од тога је пола пашњак. Нико неће да купи и да плати свих 15 hа а обрадиво је само пола),
-       још увек висока цена земљишта (што је тачно) али напомињемо да се цена одређује објективно сабирањем цена од прошле лицитације и ова Комисија не може да утиче на инате појединаца којим дижу цене,
-       претпоставка ове комисије да је узурпирана већа површина па многи који зато знају неће да их пријаве или неће да лицитирају такву парцелу,
-       многи нису хтели да лицитирају земљиште зато што је на једну годину дато (став наше којисије је да смо били принуђени да дамо на једну годину зато што је каснио Програм 8 месеци и зато што су тек на јесен 2015.год. истицали претходни уговори закључени на три године и нема јемства валидног које се ослобађа тек 31.10.2015.год.)
Комисија очекује да Програм за 2015.годину буде усвојен са мањим закашњењем него за прошлу годину како би могла благовременије да спроведе све неопходне правне радње а по инструкцијама Министарства а очекујемо да лицитација буде бар до новембра 2015.год. и то за сву површину по Програму за 2015.год. и то на 3 године.
Истичемо да је ова Комисија радила предано и у комплетном саставу а посебно имајући у виду да су поједини чланови одлазили из ње и нови долазили а по политичким ставовима односно Одлукама Скупштине.
 
Комисија у саставу:
Зоран Пребирачевић председник, с.р.
Биљана Враговић зам.председника, с.р.
Дорина Олар члан, с.р.
Алекксандар Сивери члан, с.р.
Славица Радуновић члан, с.р.
Стојан Ђорђе члан, с.р.
Марилов Милован члан, с.р.
Тамара Радојичић члан, с.р.

Милан Словић члан, с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81