gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. тачка 1, став 2. и 3. и члана  107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     БЕЛИЋ ПРЕДРАГУ из Банатског Карловца престаје функција председника Скупштине општине Алибунар, због подношења оставке на функцију председника Скупштине општине Алибунар, дана 18. јуна 2015. године.
2.     Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. тачка 1, став 2. и 3. и члана  107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине.
Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се председник скупштине бира из реда одборникам на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине.
Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.
Чланом 48. став 1. тачка 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран оставком.
Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.
Предраг Белић поднео је Скупштини општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године, оставку на функцију председника Скупштине општине Алибунар.
Како је чланом 22. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано, у случају подношења оставке председнику Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је пдонео ставку. Ставом 3. истог члана прописано је да се о поднетој оставци не отвара претрес, нити се одлучује, већ се само констатује престанак функције председника Скупштине општине.
На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-92/2015-06
Датум: 18. јун 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Дејан Васиљевић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81