gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Оливер Филиповић)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     ОЛИВЕР ФИЛИПОВИЋ из Алибунара  изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године.
2.     Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О б р а з л о ж е њ е:
 
            Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014).
            Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.
            Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је да Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине, односно председник Општине.
            Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.
            Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Филиповић Оливера за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.
Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.
            Избор члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан.
            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.
            На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Филиповић Оливер изабран на функцију члана Општиског већа  општине Алибунар.
            На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-102/2015-06
Датум: 18. јун 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81