gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Правилник о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на 33. седници од 12. јуна 2015. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

1.     Даје се сагласност на Правилник о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар број 95-4/15 од 03. априла 2015. године коју је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.

2.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-12/2015-06

Датум: 12. јун 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81