gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015. годину (пречишћен текст)

 На основу члана 50. Став 2. И 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2011, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, на 33. седници од 12. јуна 2015. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

 

1.     Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (пречишћен текст) који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал Алибунар.'

2.     Решење доставити надлежним министарствима.

3.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 023-8/2015-06

Датум: 12. јун 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81