gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Алибунар

 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 15. И члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 33. седници одржаној дана 12. јуна 2015. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

          У Савет за безбедност општине Алибунар именују се:

-       За председника: Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар.

-       За заменика председника: Ђурица Глигоријев, председник општине Алибунар.

-       За чланове:

1.     Неђељко Коњокрад, посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине,

2.     Др Динка Даждеа-Кожокар, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,

3.     Маријана Трифу, судија,

4.     Бранислава Тодоров, старешина органа за прекршаје у Општини Алибунар,

5.     Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар,

6.     Дору Србин, директор Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар,

7.     Јездимир Рачић, командир Полицијске станице Алибунар.

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Члан 3.

         Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Алибунар, број 020-88/2014-06-01 од 18. Јула 2014. Године.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-78/15-06

Датум: 12. јун 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81