gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о оснивању Канцеларије за младе

             На основу члана 18. Закона о младима (''Службени гласник РС'', број 50/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи ('''Службени гласник РС''', број 129/07 и 84/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Oпштинско веће општине Алибунар на 69. седници одржаној дана 06. марта 2015. године донело је

 

 

О Д Л У К У

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

 

 

Члан 1.

      Овом одлуком оснива се Канцеларија за младе општине Алибунар (у даљем тексту: Канцеларија).

 

Члан 2.

      Седиште Канцеларије је у Алибунару, улици Трг Слободе број 4.

 

Члан 3.

      Канцеларија:

1)     иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, квалитетног коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима и сл.;

2)     учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика, сагласно Закону о младима и Националној стратегији за младе, и прати њихово остваривање;

3)     даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;

4)     иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине;

5)     подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

6)     подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу општине.

 

Члан 4.

            Канцеларију за младе чине: координатор, члан Општинског већа општине Алибунар надлежан за област омладине и председник Савета за младе у општини Алибунар.

 

Члан 5.

            Канцеларијом руководи координатор Канцеларије, кога поставља Општинско веће.

 

Члан 6.

            Ради обављања појединих послова, Канцеларија може ангажовати друга лица која пружају стручне и саветодавне услуге

 

Члан 7.

            Стручне и административно-техничке послове за потребе Канцеларије обављање надлежне стручне службе Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 8.

      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-29/15-06

Датум: 06. март 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

Председник Општинског већа

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81